UCHWAŁA NR XIV/88/2019
RADY MIEJSKIEJ KUDOWA – ZDRÓJ
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/11/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506z późn.zm.), art. 50 ust. 6 oraz art. 104 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.1507,  Dz.U. z 2018r., poz. 2245, Dz. U. z 2019r., poz. 1622 i poz. 1690) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr IV/11/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmienia się § 4 ust.2, który otrzymuje brzmienie nadany niniejszą uchwałą:
„Koszt 1 godziny usług opiekuńczych  wynosi 20 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 25 zł.”

 §2

Zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie nadany niniejszą uchwałą:
„Osoba na rzecz, której przyznano usługi może być zwolniona z ponoszenia odpłatności w całości lub części w przypadku:
1)    konieczności zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagrażałaby prawidłowej egzystencji świadczeniobiorcy;
2)    konieczności świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u więcej niż jednego świadczeniobiorcy w tym samym gospodarstwie domowym;
3)    konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
4)    wystąpienia zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój .

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2020r.

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIV/88/2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.12.2019 12:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.12.2019 12:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 9