Zarządzenie Nr 0050.71.2020
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu opłat za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na odroczenie terminu płatności przez okres 2 m-cy tj. do dnia 31.07.2020 r.,  opłat czynszowych przypadających do zapłaty za miesiąc maj i czerwic 2020 r., za lokal mieszkalny położony przy ul. 1 Maja w Kudowie–Zdroju przysługujących od 1 .
2.    W przypadku nie dotrzymania odroczonego terminu płatności, pozostała do spłaty należność stanie się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnie określonego terminu płatności.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.71.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.05.2020 09:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.05.2020 09:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 110