Zarządzenie Nr 0050.83.2020
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.17.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 27.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 2 i ust. 4 oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odroczenie terminu płatności zaległości rozłożonej na raty, przypadającej do zapłaty za miesiąc kwiecień i maj 2020 w łącznej wysokości 2000.00 zł, należnej od 1 z tytułu opłat za świadczenia za zajmowany lokal mieszkalny położony przy ul. Kościuszki w Kudowie–Zdroju.
Należności winne być uregulowane wg. poniższego harmonogramu:

1)     1.000,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2020r.;
2)     1.000,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2020r.;
3)     1.000,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2020r.;
4)     1.000,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2020r.;
5)     1.000,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2020r.;
6)     1.000,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2020r.;
7)     1.000,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2020r.;
8)     1.000,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2021r.;
9)     1.000,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2021r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1 Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.83.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.05.2020 12:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.05.2020 12:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 134