Zarządzenie Nr 0050.86.2020
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 6.084,12 zł (słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 12/100), przysługującej od1 z tytułu opłat za świadczenia za zajmowany lokal mieszkalny położony przy ul. F.Chopina w Kudowie-Zdroju, na 36 (trzydzieści sześć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)    124,12 zł – płatne w terminie do 30.06.2020r.;
2)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2020r.;
3)    170,00  zł – płatne w terminie do 31.08.2020r.;
4)    170,00  zł – płatne w terminie do 30.09.2020r.;
5)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2020r.;
6)    170,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2020r.;
7)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2020r.;
8)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2021r.;
9)    170,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2021r.;
10)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2021r.;
11)    170,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2021r.;
12)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2021r;
13)    170,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2021r;
14)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2021r;
15)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2021r;
16)    170,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2021r;
17)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2021r;
18)    170,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2021r;
19)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2021r;
20)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2022r;
21)    170,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2022r;
22)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2022r;
23)    170,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2022r;
24)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2022r;
25)    170,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2022r
26)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2022r;
27)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2022r;
28)    170,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2022r;
29)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2022r;
30)    170,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2022r;
31)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2022r;
32)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2023r;
33)    170,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2023r;
34)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2023r;
35)    170,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2023r;
36)    170,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2023r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.86.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:26.05.2020 10:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.05.2020 10:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 16