Zarządzenie nr 0050.89.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie zasad sprzedaży drewna z lasów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r.,poz.713) zarządza się, co następuje:

§ 1

Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają:
1.    Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność  gospodarczą w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku –Prawo Przedsiębiorców (Dz.U.z 2019r.,poz. 1292 z póz.zm.).
2.    osoba fizyczna – osoba niewykonująca działalności gospodarczej.

§ 2

1.    Sprzedaż drewna prowadzona jest:
a)    przez powołaną komisję przetargową w składzie:
Przewodniczący komisji: Magdalena Spendowska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej.
Członek komisji: Roman Krupa – Specjalista ds. lasów komunalnych.
Członek komisji: Magdalena Żukowska – Podinspektor ds. ochrony środowiska.
b)    po cenie netto za 1m³,powiększonej o należny podatek Vat,
c)    na bazie loco las po zrywce.
2.    Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna dla przedsiębiorców:
1)    aukcję ustną,
2)    indywidualna negocjacja ceny,
3)    na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.
3.    Sprzedaż drewna poprzez aukcję ustną przeprowadzana jest w następujący sposób;
1)    Urząd Miasta  zamieszcza ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia aukcji ustnej na stronie internetowej (BIP) i w siedzibie Urzędu Miasta,
2)    Ogłoszenie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informację o:
a.    ilości drewna przeznaczonego do sprzedaży z podziałem na sortymenty i gatunki,
b.    cenie wywoławczej,
c.    postąpieniu, które  nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
d.    sposobie przeprowadzenia licytacji ustnej,
e.    miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia aukcji ustnej.
4.    Wraz z ogłoszeniem zamieszczony jest wzór umowy oraz zasady reklamacji drewna.
5.    Jedynym kryterium wyboru oferenta podczas aukcji ustnej jest najwyższa cena.
6.    Ceny wyjściowe do aukcji ustnej określa komisja przetargowa w składzie:
Przewodniczący komisji: Magdalena Spendowska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej.
Członek komisji: Roman Krupa – Specjalista ds. lasów komunalnych.
Członek komisji: Magdalena Żukowska – Podinspektor ds. ochrony środowiska.
7.    Przeprowadzenie aukcji ustnej zakończone jest podpisaniem umowy.
8.    Przedsiębiorcy nabywają drewno po cenach, które wynikają z rozstrzygnięć procedur sprzedaży wymienionych w ust.2.
9.    Potwierdzeniem warunków sprzedaży drewna jest zawarcie umowy kupna - sprzedaży drewna.    Warunkiem wydania drewna jest wpłata wylicytowanego pakietu drewna lub uzgodnienia indywidualne.
10.    Podstawą sprzedaży drewna w Urzędzie Miasta  Kudowa-Zdrój jest zatwierdzony przez Burmistrza lub osobę upoważnioną wykaz odbiorczy drewna ,,WOD’’.

§ 3

1.    Osoby fizyczne nabywają drewno:
1)    w siedzibie Urzędu Miasta na podstawie cennika sprzedaży detalicznej,
2)    w ilości nie większej niż 30m³. Zakup większej ilości drewna w cenie detalicznej odbędzie się po podpisaniu umowy na sprzedaż drewna.
3)    biorąc udział w aukcji ustnej.
2.    Cennik detaliczny:
1)    Określa komisja przetargowa w składzie:
Przewodniczący komisji: Magdalena Spendowska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej.
Członek komisji: Roman Krupa – Specjalista ds. lasów komunalnych.
Członek komisji: Magdalena Żukowska – Podinspektor ds. ochrony środowiska.
Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za sprzedaż drewna opierając się na cenach detalicznych obowiązujących aktualnie na lokalnym rynku, głównie w sąsiadującym z Urzędem Miasta  Kudowa-Zdrój Parkiem Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju.
2)    wprowadzony jest zarządzeniem Burmistrza.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
          
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.89.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.06.2020 10:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.06.2020 10:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 20