Zarządzenie Nr 0050.99.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie: wdrożenia procedury postępowania dla osób poddających się badaniu szybkim testem kasetkowym identyfikującym SARS-CoV-2 IgG/IgM metodą złota koloidalnego (test na obecność przeciwciał koronawirusa) dla pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury oraz spółek gminnych.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z późn. zm.) oraz stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadzam procedurę postępowania dla osób poddających się badaniu szybkim testem kasetkowym identyfikującym SARS-CoV-2 IgG/IgM metodą złota koloidalnego (testy na obecność przeciwciał koronawirusa) dla pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury oraz spółek gminnych stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Powyższą procedurę podaje się do wiadomości wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju poprzez rozesłanie jej przez elektroniczny system obiegu dokumentów IntraDok oraz wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych, dyrektorom instytucji kultury oraz prezesom spółek gminnych poprzez rozesłanie pocztą elektroniczną.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. koordynowania działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i zagrożeniem epidemicznym w gminie.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.99.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.06.2020 07:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.06.2020 07:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 126