Zarządzenie Nr 0050.96.2020
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), § 8 ust. 1 uchwały XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok oraz art. 15zn pkt 2) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów –   zwiększenie o 44.417,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zwiększenie o 44.417,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Zmienia się treść załącznika nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych do wykonania w 2020 roku” do uchwały XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak  w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         63.347.296,14 zł      
        w tym dochody majątkowe                       10.593.578,18 zł
                     dochody bieżące                            52.753.717,96 zł
2.     wydatki         67.440.376,01 zł
        w tym wydatki majątkowe                 15.424.756,76 zł
                     wydatki bieżące                     52.015.619,25 zł    
3.    deficyt  budżetu    4.093.079,87 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.96.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.06.2020 08:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.06.2020 08:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 12