UCHWAŁA Nr XX/126/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 94, art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 190.000,00 zł zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Zmniejsza się deficyt budżetu o 190.000,00 zł.
3.    Zmniejsza się o 200.000,00 zł przychody budżetu w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4.    Zmniejsza się rozchody budżetu o 10.000,00 zł w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
5.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
6.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7.    Zmienia się załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8.    W § 9 uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:
„ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia w 2020 roku poręczeń i gwarancji do kwoty 250.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             63.302.879.14 zł      
        w tym dochody majątkowe                        10.593.578,18 zł
                     dochody bieżące                             52.709.300,96 zł
2.     wydatki         67.395.959,01 zł
        w tym wydatki majątkowe        15.384.756,76 zł
                     wydatki bieżące                     52.011.202,25 zł    
3.    deficyt  budżetu         4.093.079,87 zł   

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XX/126/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.06.2020 10:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.06.2020 10:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 85