Zarządzenie Nr 0050.105.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 176/11 obręb Stary Zdrój (AM-8)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. 1 Maja 15, 1 Maja 17, 1 Maja 19, 1 Maja 9, 1 Maja 11A i 1 Maja 13 w Kudowie-Zdroju, część nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 176/11 obręb Stary Zdrój (AM-8) o pow. 30,34 m2, z przeznaczeniem na wykonanie punktu gromadzenia odpadów.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.67.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 176/11 obręb Stary Zdrój (AM-8).

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.105.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.06.2020 11:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.06.2020 11:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 115