Zarządzenie Nr 0050.110.2020
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) oraz na podstawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za rok 2019  Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Ustala się następujące stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, obowiązujące od dnia 01.07.2020 r.:
Adres budynku                                              Stawka zaliczki za 1 m² pow.ogrz./m-c

ul. Główna 17                                                                       8,00 zł

ul. Zdrojowa 39                                                                     7,00 zł

ul. Zdrojowa  39a                                                                  7,00 zł.

§2.

Ustalona w § 1 zaliczka zostanie rozliczona po zamknięciu  i rozliczeniu kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania za rok 2020, nie później  niż do 30 czerwca roku następnego.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.110.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.06.2020 11:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.06.2020 11:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 12