UCHWAŁA NR XXI/128/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 czerwca 2020 r.


w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji  Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 t.j.) i art. 49d, ust. 2 ustawy z dnia 27marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.  Rada Miejska Kudowy-Zdroju wnosi do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o określenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego i jego granic dla miast: Kłodzka, Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa i Bielawy oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, w tym zastosowanie dla niego instrumentu rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w nowym okresie programowania 2021-2027.
§ 2.  Rada Miejska Kudowy-Zdroju deklaruje wolę przystąpienia gminy Kudowa-Zdrój do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego i współdziałania z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego, wymienionymi w § 1 w realizacji programu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju poprzez przedłożenie jej Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/128/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2020 09:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2020 09:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 107