UCHWAŁA NR XXI/130/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
dnia 30 czerwca  2020 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z:
1)    sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za 2019 rok;
2)    sprawozdaniem finansowym gminy Kudowa – Zdrój za 2019 rok;
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu;
4)    informacją o stanie mienia gminy Kudowa – Zdrój;
5)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
udziela się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój  absolutorium za 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/130/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2020 09:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2020 09:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 141