UCHWAŁA NR XXI/133//20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kudowa-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 10 ust 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w zw. z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska Kudowy-Zdroju wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kudowa-Zdrój a Gminą Lewin Kłodzki – gminami tworzącymi wspólnie aglomerację Kudowa-Zdrój.
2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310), polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój.
§ 2. 1. Gmina Kudowa-Zdrój, jako strona porozumienia międzygminnego, zobowiązuje się partycypować w kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój.
2. Udział Gminy Kudowa-Zdrój w kosztach, o których mowa w ust. 1 będzie określony na podstawie udziału równoważnej liczby mieszkańców (RLM) Gminy Kudowa-Zdrój w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) całej aglomeracji Kudowa-Zdrój, po wyznaczeniu jej obszaru i granic i przyjęciu w drodze uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
§ 3. Treść porozumienia określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/133/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2020 10:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2020 10:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 117