UCHWAŁA Nr XXI/137/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie  ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal ”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.), Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwalę nr LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 r.  w sprawie  ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy–Zdroju o nazwie „Mój dom na medal”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/137/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2020 11:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2020 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 117