UCHWAŁA NR XXI/142/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 178/1, 178/2, 178/3 i 178/4 w obrębie Czermna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr LX/410/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 178/1 i 178/2 w obrębie Czermna, oraz Uchwałą Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 178/3 i 178/4 w obrębie Czermna, po stwierdzeniu, że ustalenia projektu zmiany planu miejscowego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa – Zdrój, Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.
Ustalenia dla całego obszaru objętego zmianą planu.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne.

§1.

1.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 178/1, 178/2, 178/3 i 178/4 w obrębie Czermna, zwaną dalej planem.
2.    Przebieg granic obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu w skali 1:1000.

§2.

Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1)    rysunek planu, o którym mowa §1 ust. 2, stanowiący załącznik nr 1;
2)    rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2;
3)    rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§3.

Zgodnie z problematyką planu oraz z lokalnymi uwarunkowaniami występującymi na obszarze objętym planem nie ustala się:
1)    zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
2)    wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
3)    granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa;
4)    sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§4.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1)    dach symetryczny – dach o jednakowym kącie pochylenia połaci dachowych;
2)    nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określająca fragment terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; linia ta nie dotyczy linii przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z nimi urządzeń;
3)    przeznaczenie podstawowe terenu – część przeznaczenia terenu, które powinno przeważać na danym terenie;
4)    przeznaczenie uzupełniające terenu – część przeznaczenia terenu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu i nie może występować samodzielnie;
5)    teren – fragment obszaru objętego planem wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym terenu;
6)    usługi turystyki – należy przez to rozumieć usługi z zakresu wynajmowania pokoi, miejsc noclegowych;
7)    zieleń urządzona – należy przez to rozumieć ogrody oraz inne urządzone i zakomponowane zespoły zieleni o wysokich walorach krajobrazowych.

§5.

1.    Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu stanowią ustalenia planu:
1)    granica obszaru objętego planem;
2)    linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)    symbol identyfikacyjny terenu;
4)    nieprzekraczalna linia zabudowy;
5)    linia wymiarowa wraz z wymiarem.
2.    Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

§6.

1.    Ustala się następujące przeznaczenia terenu:
1)    zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi turystyki;
2)    zieleń urządzona;
3)    droga wewnętrzna - rezerwa terenu dla poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej.
2.    Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu i kształtowania ładu przestrzennego.

§7.

Ustala się strefę „K” ochrony krajobrazu na całym obszarze objętym planem dla której obowiązują następujące ustalenia:
1)    ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki obiektów budowlanych z wyłączeniem kolorystyki urządzeń reklamowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 oraz kolorystyki znaków graficznych związanych z działalnością prowadzoną w obiekcie;
2)    nowa zabudowa w zakresie kształtowania bryły, formy architektonicznej oraz zastosowanych materiałów wykończeniowych elewacji powinna nawiązywać do lokalnej tradycji architektonicznej.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska.

§8.

1.    W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-MUT – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
2.    Obszar objęty planem położony jest w zasięgu:
1)    Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Góry Stołowe” OSO – PLB02006;
2)    Otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych;
3)    Strefy „B” ochrony uzdrowiskowej;
4)    Terenu i Obszaru Górniczego „Kudowa”;
5)    Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 341 „Niecka wewnętrznosudecka Kudowa Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”.
3.    Przy zagospodarowaniu obszaru objętego planem należy uwzględnić ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych dotyczących obszarów, o których mowa w ust.2.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad scalania i podziałów nieruchomości.

§9.

Ustala się następujące zasady scalania i podziałów nieruchomości.
1)    dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki ustala się:
a)    powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m2,
b)    szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 20 m,
c)    kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º;
2)    dla pozostałych działek ustala się:
a)    powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2,
b)    szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m,
c)    kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji
i systemów infrastruktury technicznej.

§10.

1.    W zakresie komunikacji ustala się:
1)    Ustala się lokalizację drogi wewnętrznej KDW – rezerwa terenu dla poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej
2)    Szczegółowe ustalenia dotyczące drogi, o której mowa w pkt 1 sformułowano w ustaleniach Działu II.
3)    Obsługa komunikacyjna terenów w obszarze objętym planem z przyległej drogi wewnętrznej.
4)    W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji ustala się:
a)    miejsca postojowe dla samochodów należy realizować jako terenowe miejsca postojowe w formie parkingów lub jako miejsca postojowe w budynkach,
b)    ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie:
    co najmniej 2 stanowiska postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dodatkowo co najmniej 1 stanowisko postojowe na jeden pokój do wynajęcia,
    co najmniej 1 stanowisko postojowe na jeden pokój do wynajęcia w zabudowie usługowej,
c)    liczba stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, nie może być mniejsza niż 1 stanowisko na każde rozpoczęte 6 miejsc postojowych.
2.    W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej, lub z ujęć indywidualnych z uwzględnieniem dostępności wody dla celów przeciwpożarowych.
3.    W zakresie gospodarki ściekowej ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacyjnej, indywidualnych zbiorników bezodpływowych lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4.    W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
1)    odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2)    dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5.    W zakresie gospodarki odpadami ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6.    W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1)    zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;
2)    sieci średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza energetyczne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych; w uzasadnionych przypadkach spowodowanych istniejącymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się realizację sieci napowietrznych.
7.    W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie w ciepło z grupowych lub indywidualnych źródeł ciepła, nie powodujących przekroczeń norm emisji spalin, zgodnie z ustaleniami uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW z wyłączeniem pomp ciepła realizowanych w technologii odwiertów pionowych.
8.    W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie z rozdzielczej sieci gazowej.
9.    W zakresie telekomunikacji ustala się:
1)    sieci i przyłącza telekomunikacyjne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych;
2)    dopuszcza się sytuowanie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz innych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem, że sytuowanie tych urządzeń jest zgodne z przepisami odrębnymi.
10.    Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, o ile ustalenia Działu II nie stanowią inaczej, a lokalizacja tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania terenów oraz jest zgodna z przepisami odrębnymi.

DZIAŁ II.
Ustalenia szczegółowe dla terenów.

§11.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-MNUT ustala się:
1)    przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi turystyki;
2)    przeznaczenie uzupełniające terenu:
a)    zieleń urządzona,
b)    droga wewnętrzna – o szerokości co najmniej 10 m.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
1)    budynki mieszkaniowe, mieszkaniowo – usługowe oraz usługowe należy realizować wyłącznie jako budynki wolnostojące;
2)    liczba nadziemnych kondygnacji dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo – usługowych i usługowych nie może być większa niż:
a)    2 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem dla budynków mieszkaniowych,
b)    3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem dla budynków mieszkaniowo – usługowych i usługowych;
3)    dopuszcza się sytuowanie parterowych budynków gospodarczych i garaży;
4)    maksymalna wysokość budynków mierzona od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać:
a)    10 metrów dla budynków mieszkaniowych,
b)    16 metrów budynków mieszkaniowo – usługowych i usługowych,
c)    6 metrów dla budynków gospodarczych i garaży;
5)    dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo – usługowych, usługowych, gospodarczych i garaży obowiązują dachy, symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 40 do 50 stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastym lub grafitowym; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak: ganki, wiatrołapy i lukarny.
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1)    ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, o przebiegu pokazanym na rysunku planu;
2)    ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a)    wskaźnik intensywności zabudowy: 0,10 - 0,30,
b)    maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 30%,
c)    minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 55%.
4.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych na:
1)    1000 m2 – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2)    2500 m2 – dla zabudowy usługowej i mieszkaniowo – usługowej.

§12.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2-KDW ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: droga wewnętrzna – rezerwa terenu dla poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, nie mniejsza niż 3 m, zgodnie z rysunkiem planu.

DZIAŁ III.
Ustalenia końcowe.

§13.

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem.

§14.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/142/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2020 12:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2020 12:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 159