UCHWAŁA NR XXI/144/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie:    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713)

uchwala się co następuje:

§ 1.

1.    Przystępuje się do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój.
2.    Obszar objęty zmianą planu zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3.    Obszar składa się z następujących działek ewidencyjnych: 41, 216, 217, 219, 370/2, 362/4, 368/2, 369, 113, 407/5, 284/6, 458/2, 458/4, 169, 244/4, 244/6, 170/4, 394/2; obręb Czermna, gmina Kudowa-Zdrój.

§ 2.

1.    Zakres planu określają ustalenia art. 15 ust. 2 oraz w zależności od potrzeb ustalenia przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.    Przedmiotem planu jest w szczególności wskazanie terenów pod inwestycje związane głównie z funkcją mieszkalną.
3.    Dopuszcza się uchwalenie w częściach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/144/2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2020 12:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2020 12:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 122