UCHWAŁA NR XXI/145/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie:    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713)

uchwala się co następuje:

§ 1.

1.    Przystępuje się do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój.
2.    Obszar objęty zmianą planu zaznaczono na mapach stanowiących załączniki od nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały:
- obręb Brzozowie: załączniki nr 1 i nr 2;
- obręb Jakubowice: załącznik nr 3;
- obręb Pstrążna: załącznik nr 4;
- obręb Zakrze: załącznik nr 5.
3.    Obszar składa się z następujących działek ewidencyjnych w obrębach:
- obręb Brzozowie działki nr: 48, 58, 54, 55/1, 55/2, 56/1, 322/3;
- obręb Jakubowice działki nr: 202/4, 293/1;
- obręb Pstrążna działki nr: 198, 203;
- obręb Zakrze działki nr: 62, 145/69, 145/70, 145/71, 152/4, 153/7, 158, 159, 160, 458.

§ 2.

1.    Zakres planu określają ustalenia art. 15 ust. 2 oraz w zależności od potrzeb ustalenia przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.    Przedmiotem planu jest w szczególności wskazanie terenów pod inwestycje związane głównie z funkcją mieszkalną.
3.    Dopuszcza się uchwalenie w częściach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/145/2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2020 12:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2020 12:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 154