Zarządzenie nr 0050.113.2020              
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  18 czerwca 2020 r.  
       


w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego.

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

      Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.05.2020 r. (data wpływu 22.05.2020 r.) umarza się /…/, zam. przy ul. /…/, 57-350 Kudowa-Zdrój, należność z tytułu:
- czynszu dzierżawnego za miesiąc kwiecień 2020 roku w kwocie 143,91 wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 1,68 zł;
- bezumownego korzystania z nieruchomości za miesiąc maj 2020 roku w kwocie 143,91 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 0,32 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.113.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.06.2020 14:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.06.2020 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 8