Zarządzenie nr 0050.116.2020                           
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia  18 czerwca 2020r.         

w sprawie  umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Działając na wniosek /.../, zam. 57-350 Kudowa-Zdrój ul./.../,  z dnia 17.04.2020 r. wyrażam zgodę na umorzenie:

  • odsetek z tytułu opóźnienia  w kwocie 1.477.91 zł od wpłaty dokonanej dnia 17.04.2020 r. w kwocie 2.756,96 zł na poczet użytkowania wieczystego gruntu;
  • odsetek z tytułu opóźnienia  w kwocie 1.129.22 zł od wpłaty dokonanej dnia 17.04.2020 r. w kwocie 963,26 zł na poczet należności przejętych od MZUP.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.116.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.06.2020 14:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.06.2020 14:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 86