Zarządzenie Nr 0050.122.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

1.    Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Kudowie-Zdroju w obrębie Stary Zdrój (AM-6), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 109 i 110/3 o pow. 1184 m2 – z przeznaczeniem na ogród przydomowy lub teren rekreacyjny nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2.    Ustala się stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu określonego w § 1 pk 1 w wysokości 666,48 zł + 23 % VAT.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.122.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.07.2020 14:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.07.2020 14:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 12