Zarządzenie Nr 0050.123.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości  stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 544,45 zł netto + 23% VAT, za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju, w obrębie Stary Zdrój, oznaczonego jako część działki nr 231 (AM-9) o pow. 37,40 m2
z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową – kiosk.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.202.2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Burmistrz
Aneta Potoczna
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.123.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.07.2020 14:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.07.2020 14:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 13