Zarządzenie Nr 0050.97.2020
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), § 8 ust. 1 uchwały XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Zmienia się treść załącznika nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych do wykonania w 2020 roku” do uchwały XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak  w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         63.347.296,14 zł      
        w tym dochody majątkowe                       10.593.578,18 zł
                     dochody bieżące                            52.753.717,96 zł
2.     wydatki         67.440.376,01 zł
        w tym wydatki majątkowe                 15.426.756,76 zł
                     wydatki bieżące                     52.013.619,25 zł    
3.    deficyt  budżetu    4.093.079,87 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna


Uzasadnienie

WYDATKI
Dział 600 –  zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki na ubezpieczenie dróg publicznych. Zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” w związku z większymi niż planowano wydatkami na modernizację poboczy fragmentu drogi - ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność  pozostaje bez zmian.
Dział 900 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty  10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostaje bez zmian.

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.97.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.06.2020 14:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.06.2020 14:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 6