UCHWAŁA Nr XXII/148/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 1.212.399,00 zł zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Zwiększa się deficyt budżetu o 1.212399,00 zł.
3.    Zwiększa się przychody budżetu 1.212.399,00 zł w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7.    § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1)    kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2020 roku w kwocie  3.231.842,30 zł,
2)    kredytów krótkoterminowych w 2020 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.”

2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             58.906.771,98 zł      
        w tym dochody majątkowe                          6.628.009,98 zł
                     dochody bieżące                             52.278.762,00 zł
2.     wydatki         60.965.420,15 zł
        w tym wydatki majątkowe          9.234.879,76 zł
                     wydatki bieżące                     51.730.540,39 zł    
3.    deficyt  budżetu         2.058.648,17 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXII/148/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.07.2020 12:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.07.2020 12:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 46