UCHWAŁA Nr XXIII/151/20
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17) – Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji w kwocie wyższej niż kwota, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na każdego ucznia niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla której Gmina Kudowa-Zdrój jest organem rejestrowym.

§ 2.

Dotacja na każdego ucznia będzie udzielania w wysokości 110% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Podwyższona kwota dotacji będzie obejmować okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
    
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Kudowa-Zdrój.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XVI/106/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/151/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.08.2020 12:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.08.2020 12:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 45