UCHWAŁA Nr XXIII/150/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 77.534,93 zł zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 97.534,93 zł zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zwiększa się deficyt budżetu o 20.000,00 zł.
4.    Zwiększa się o 60.000,00 zł przychody budżetu w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
5.    Zmniejsza się  o 40.000,00 zł przychody budżetu w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.
6.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
9.    § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1)    kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2020 roku w kwocie  3.291.842,30 zł,
2)    kredytów krótkoterminowych w 2020 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             59.067.261,91 zł      
        w tym dochody majątkowe                          6.693.414,91 zł
                     dochody bieżące                             52.373.847,00 zł
2.     wydatki         61.145.910,08 zł
        w tym wydatki majątkowe          9.261.775,69 zł
                     wydatki bieżące                     51.884.134,99 zł    
3.    deficyt  budżetu         2.078.648,17 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/150/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.08.2020 12:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.08.2020 12:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 64