UCHWAŁA Nr XXIII/152/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia  29 lipca 2020 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2021 rok

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady i tryb konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2021 rok w formie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2021 rok, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/152/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.08.2020 12:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.08.2020 12:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 72