UCHWAŁA Nr XXIII/153/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 poz.713) oraz art. 3 pkt.3  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1295) Rada Miasta Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1

Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska


                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/153/2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.08.2020 13:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.08.2020 14:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 101