UCHWAŁA Nr XXIII/156/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat, gruntu zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych ludności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 2 uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych ludności, położonego w Kudowie-Zdroju, oznaczonego jako część działki nr 64/13 obręb Zakrze (AM-3) o powierzchni 21,30 m2 na rzecz Pana Gerarda Lęgowicza.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie
Uchwała ma na celu umożliwienie zawarcia 10 letniej umowy dzierżawy z Dzierżawcą, który rozliczył koszty budowy garażu wybudowanego na gruncie gminnym, oddanym w dzierżawę z przeznaczeniem na grunty zabudowane garażami z własnych środków, za pozwoleniem na budowę przez wcześniejszego Dzierżawcę.
Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat wymaga zgody właściwej Rady Miejskiej zgodnie z art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/156/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.08.2020 14:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.08.2020 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 63