UCHWAŁA Nr XXIII/157/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 2 uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z Panem Jakubem Kowalskim na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele rolne, dla gruntów stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój, położonych w Kudowie-Zdroju w obrębie :

  • Brzozowie (AM – 16) oznaczonych jako działki numer 299 i 301 o łącznej powierzchni 1,2276 ha,
  • Zakrze (AM – 12) oznaczonego jako działka numer 377 o  powierzchni 0,4571 ha,
  • Słone (AM – 4) oznaczonych jako działki numer 42 i 43 o łącznej powierzchni 3,1930 ha,
  • Słone (AM-15) oznaczonych jako działki numer 430, 434, 435 i 473 o łącznej powierzchni 0,8433 ha.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie
Uchwała ma na celu umożliwienie zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w celu zrekompensowania wypowiedzianej przez Gminę Kudowa-Zdrój na potrzeby realizacji inwestycji gminnej umowy dzierżawy nr 8/2015/R, która zawarta była na czas nieoznaczony.
Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat wymaga zgody właściwej Rady Miejskiej zgodnie z art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/157/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.08.2020 14:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.08.2020 14:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 95