UCHWAŁA NR XXIII/158/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej wewnętrzną drogę gminną położonej na terenie Kudowy-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Ulicy w obrębie Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, stanowiącej gminną drogę wewnętrzną, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 235, AM-6, o pow. 1512 m2, której położenie określa załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę Turkusowa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/158/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.08.2020 14:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.08.2020 14:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 43