UCHWAŁA  NR XXIII/159/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 lipca  2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa–Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2020 poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.)      Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. stanowiącym regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa–Zdrój zmienia się treść § 4, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji oraz innej za zgodą jej właściciela, przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są wyłącznie do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.
2. Dopuszcza się prowadzenie drobnych napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi na terenie własnej nieruchomości lub innej za zgodą jej właściciela, jeżeli nie są one uciążliwie dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/159/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.08.2020 09:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.08.2020 09:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 80