Uchwała Nr XXIII/165/2020
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju.

    Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.  poz. 713)  Rada Miejska  Kudowy - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

Na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w wyniku głosowania tajnego wybrana  została radna  Sylwia Ziółkowska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 

Załącznik do uchwały Nr XXIII/165/2020
stanowi protokół Komisji Skrutacyjnej
z dnia  29 lipca 2020 r. w sprawie:
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju

Uzasadnienie
 Zgodnie z art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.  poz. 713)  Rada gminy  wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1 – 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady , w głosowaniu tajnym.
                                  
     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/165/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.08.2020 10:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.08.2020 10:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 102