Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2020

Zarządzenie Nr 0050.170.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.171.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale komunalne

Zarządzenie Nr 0050.172.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2020 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.173.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.174.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu  udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.175.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 września 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.176.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 września 2020 roku w sprawie rozłożenia na 6 rat zaległości z tytułu 4 raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Tkackiej

Zarządzenie Nr 0050.177.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.178.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 września 2020 roku w sprawie określenia Procedur bezpieczeńsrtwa w okresie pandemii Covid-19 na zajęciach profilaktycznych w świetlicach środowiskowych oraz Regulamin zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w okresie pandemii Covid-19

Zarządzenie Nr 0050.179.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 września 2020 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 103 obręb Słone (AM-6)

Zarządzenie Nr 0050.180.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.181.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.182.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.183.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2020 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.184.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłat z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.185.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze  Gminy Kudowa-Zdrój miejsc przeznaczonycvh na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.186.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 września 2020 roku w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem transportu oraz środkami komunikacji publicznej

Zarządzenie Nr 0050.187.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

Zarządzenie Nr 0050.188.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 września 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 94/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój zmieniające zareządzenie nr 354/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętytch zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.189.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kulturyt za I półrocze 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.190.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.191.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września 2020 roku w sprawie okreslenia Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na zajęciach sportowych w ramach programu profilaktycznego "Zdrowy styl życia" realizowanych na trerenie Gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie Nr 0050.192.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.193.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.194.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 października 2020 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 190/18 obręb Stary Zdrój (AM-8)

Zarządzenie Nr 0050.195.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1m2 powierzchni reklamy umieszczonej na budynku przy ul. Słone 131 położonego  na działce nr 566/2 (AM-17) obręb Słone

Zarządzenie Nr 0050.196.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.197.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 października 2020 roku w sprawie  rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.198.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłat z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w lokalu

Zarządzenie Nr 0050.199.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłat z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w lokalu

Zarządzenie Nr 0050.200.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 października 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.201.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 października 2020 roku w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki miejskiej komisji wyborczej  w wyborach uzupełniających  do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zarządzonych na dzień 22 listopada 2020r.

Zarządzenie Nr 0050.202.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.203.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia  15 października 2020 r. w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.204.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 października 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.205.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 października 2020 roku w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.206.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 października 2020 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu opłaty przekształceniowej za 2019 i 2020 rok wraz z należnymi odsetkami za zwłokę

Zarządzenie Nr 0050.207.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 października 2020 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu opłaty przekształceniowej za 2019 i 2020 rok wraz z należnymi odsetkami za zwłokę

Zarządzenie Nr 0050.208.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.210.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 października 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:05.10.2020 07:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2020 15:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 408