UCHWAŁA Nr XXIII/154/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 lipca  2020 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala , co następuje:

§ 1.

Ustala się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021, w wysokości za 1 litr:
1) benzyna bezołowiowa Pb 98 – 4,94 zł,
2) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 4,67 zł,
3) olej napędowy ON – 4,76 zł,
4) LPG – 2,12 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/154/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.08.2020 10:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.08.2020 10:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 76