Zarządzenie Nr 0050.171.2020
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 9 września 2020 r.

               
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale komunalne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t,j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 10 Załącznika do Uchwały nr XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2022 (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2018 poz. 623 z dnia 07.02.2018 r. z późn.zm.),  Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Ustala się stawkę bazową czynszu najmu lokalu mieszkalnego w wysokości 3,77 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
2.    Tabela czynników podwyższających i obniżających wysokość stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1.    Ustala się stawkę czynszu najmu socjalnego lokalu w wysokości 1,89 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
2.    Ustala się stawkę czynszu najmu tymczasowego pomieszczenia w wysokości 1,89 zł netto  za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie nr 0050.215.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 września 2019 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.171.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.09.2020 09:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.09.2020 09:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 72