Zarządzenie Nr 0050.174.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 14 września 2020 roku


w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) , oraz art. 69 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn, zm.) w związku z art. 17 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz.1057) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się regulamin udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Skarbnikowi Gminy oraz Zastępcy Skarbnika Gminy.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 3/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 stycznia 2017  r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz Zarządzenie Nr 29/13 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Kudowa-Zdrój organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.174.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.09.2020 09:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.09.2020 09:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 56