UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2008 ROKU
 

UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju
UCHWAŁA NR XIX/128/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników obsługi placówek oświatowych w Kudowie-Zdroju
UCHWAŁA NR XIX/129/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XIX/130/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIX/131/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XX/132/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami przedszkolnymi w Kudowie-Zdroju przy ul. Buczka 9
UCHWAŁA NR XX/133/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
UCHWAŁA NR XX/134/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: zmiany "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005 - 2010"
UCHWAŁA NR XX/135/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań na realizację w latach 2008 - 2010 projektu pn. "W nas - współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju"
UCHWAŁA NR XX/136/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju
UCHWAŁA NR XX/137/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXI/138/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "U nas - współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju" współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz przystąpienia Miejskiej Biblioteki Publicznej do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
UCHWAŁA NR XXI/139/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na pograniczu kłodzkim" współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz przystąpienia Miejskiej Biblioteki Publicznej do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
UCHWAŁA NR XXI/140/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe  na pograniczu kłodzkim" współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz przystąpienia Miejskiej Biblioteki Publicznej do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu


UCHWAŁA NR XXII/141/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008
UCHWAŁA NR XXII/142/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie: ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2008 rok na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju
UCHWAŁA NR XXII/143/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
UCHWAŁA NR XXII/144/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno- Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój

Rozstrzygnięcie nadzorcze - nieważność uchwały

UCHWAŁA NR XXII/145/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami przedszkolnymi w Kudowie-Zdroju przy ul. Buczka 9
UCHWAŁA NR XXII/146/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2007
UCHWALA NR XXII/147/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie: określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXII/148/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego

Uchylono - uchwała nr XXIV/160/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA NR XXII/149/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXIII/150/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007
UCHWAŁA NR XXIII/151/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój
UCHWAŁA NR XXIII/152/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
UCHWAŁA NR XXIII/153/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, obręb Czermna, w rejonie Alei Jana Pawła II

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 163,  poz.1863

UCHWAŁA NR XXIII/154/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały NR XXXI/191/2001 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 135,  poz.1595

UCHWAŁA NR XXIII/155/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: likwidacji drogi gminnej

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 135,  poz.1596

UCHWAŁA NR XXIII/156/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: wycofania skargi z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
UCHWAŁA NR XXIII/157/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXIV/158/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/141/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008

UCHWAŁA NR XXIV/159/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 192,  poz.2160

UCHWAŁA NR XXIV/160/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 178,  poz.2009

UCHWAŁA NR XXIV/161/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany do uchwały nr XVII/105/2000  Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 178,  poz.2010

UCHWALA NR XXIV/162/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: opinii o lokalizacji ośrodka gier
UCHWAŁA NR XXIV/163/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do spółki "INVEST-PARK DEVELOPMENT" spółka z o.o. w organizacji
UCHWAŁA NR XXIV/164/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
UCHWAŁA NR XXIV/165/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
UCHWAŁA NR XXIV/166/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 193,  poz.2174

UCHWAŁA NR XXIV/167/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXV/168/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój dla dzieci rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2008/2009

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 195,  poz.2187

UCHWAŁA NR XXV/169/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój, dla terenu położonego w Obrębie Brzozowie
UCHWAŁA NR XXV/170/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
UCHWAŁA NR XXV/171/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXVI/172/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 01 września 2008 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, dla terenu położonego przy ul. Słone, przeznaczonego pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 266,  poz.2846

UCHWAŁA NR XXVI/173/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 01 września 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2008


UCHWAŁA NR XXVII/174/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 292,  poz.3211

Rozstrzygnięcie nadzorcze
UCHWAŁA NR XXVII/175/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
UCHWAŁA NR XXVII/176/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2008
UCHWAŁA NR XXVII/177/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój
UCHWAŁA NR XXVII/178/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 292,  poz.3212

UCHWAŁA NR XXVII/179/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2008 roku w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
UCHWAŁA NR XXVII/180/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: uchwalenia korekty na 2009 roku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002 - 2011
UCHWAŁA NR XXVII/181/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Remont muru oporowego przy ul. Kościuszki 103"
UCHWAŁA NR XXVII/182/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXVIII/183/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu kłodzkim - etap II" współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz przystąpienia gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
UCHWAŁA NR XXVIII/184/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pn. " Trasy rowerowe na Pograniczu kłodzkim - etap II" współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz przystąpienia gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
UCHWAŁA NR XXVIII/185/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Przedszkole bez granic - współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego w Kudowie-Zdroju" współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz przystąpienia gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
UCHWAŁA NR XXVIII/186/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa_Zdrój - Nachod"  współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz przystąpienia gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
UCHWAŁA NR XXVIII/187/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen" współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz przystąpienia gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
UCHWAŁA NR XXVIII/188/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację mikroprojektu pn. "Czwórbój przyjaźni" współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków
UCHWAŁA NR XXVIII/189/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż trybuny sportowej na boisku KS Włókniarz" oraz  zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków
UCHWAŁA NR XXVIII/190/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października 2008 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008


UCHWAŁA NR XXIX/191/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2009 roku

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 312,  poz.3756

UCHWAŁA NR XXIX/192/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika alimentacyjnego
UCHWAŁA NR XXIX/193/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXIX/194/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 312,  poz.3757

UCHWAŁA NR XXIX/195/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: zmiany  "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 - 2010"
UCHWAŁA NR XXIX/196/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
UCHWAŁA NR XXIX/197/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
UCHWAŁA NR XXIX/198/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 312,  poz.3758

UCHWAŁA NR XXIX/199/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2008 r. nr 312,  poz.3759

UCHWALA NR XXIX/200/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
UCHWAŁA NR XXIX/201/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację w Przychodni Rejonowej w Kłodzku przy ul. Wojska Polskiego 16 komórek organizacyjnych: poradnia lekarza poz, gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo rodzinnej, punkt szczepień, gabinet medycyny szkolnej, gabinet zabiegowy, w Przychodni dla Służb Mundurowych w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2 komórek organizacyjnych: poradnia lekarza poz, poradnia pielęgniarki środowiskowej
UCHWAŁA NR XXIX/202/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania w prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXX/203/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 22,  poz.561

UCHWAŁA NR XXX/204/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników obsługi placówek oświatowych w Kudowie-Zdroju
UCHWAŁA NR XXX/205/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój
UCHWAŁA NR XXX/206/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 22,  poz.562

UCHWAŁA NR XXX/207/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/190/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października 2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008
UCHWAŁA NR XXX/208/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika alimentacyjnego

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 7,  poz.134

UCHWAŁA NR XXX/209/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
UCHWAŁA NR XXX/210/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2009 rok
UCHWAŁA NR XXX/211/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 - 2010"
UCHWAŁA NR XXX/212/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
UCHWAŁA NR XXX/213/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok"
UCHWAŁA NR XXX/214/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia stawek maksymalnych za usługi komunalne
UCHWAŁA NR XXX/215/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania w prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 97,  poz.2070

UCHWAŁA NR XXXI/217/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
UCHWAŁA NR XXXI/218/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2009 rok na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju
UCHWAŁA NR XXXI/219/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wydatków budżetu gminy Kudowa-Zdrój, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
UCHWAŁA NR XXXI/220/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
UCHWAŁA NR XXXI/221/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia górnej stawki za wywóz nieczystości płynnych

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 7,  poz.135

UCHWAŁA NR XXXI/222/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2009
UCHWAŁA NR XXXI/223/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:05.11.2008 13:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.02.2020 15:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 348