Kudowa-Zdrój 30-09-2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 

BURMISTRZ MIASTA

Kudowa-Zdrój

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone (AM-9), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 185/28 o pow. 1150 m2 – z przeznaczeniem na parking, prowadzenie działalności handlowej lub działalności usługowej.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy będzie wpłata, przed zawarciem umowy dzierżawy, kaucji na poczet należności czynszowych w wysokości równowartości 1-miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto osiągniętego w drodze niniejszego przetargu.

 

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 2000,00 zł.

Wylicytowana miesięczna stawka czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT 23%.

 

            Przetarg odbędzie się 04-11-2020 r. o godz. 09:30, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 400,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020  Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie -Zdroju, najpóźniej do 30-10-2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.

Działki wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.

            Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).

            Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone (AM-9), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 185/28
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:30.09.2020 11:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:30.09.2020 11:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 156