Zarządzenie Nr 0050.175.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  15 września 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) w związku z uchwałą Nr XXIII/152/2020  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r., poz. 4551), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Powołuje się Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
1)    Justyna Klich
2)    Magdalena Spendowska
3)    Agnieszka Kowalska
4)    Hanna Jędrzejewska
5)    Elżbieta Ubik
6)    Ewa Drzewiecka
7)    Anna Szewczyk

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych propozycji projektów zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2021 rok stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXIII/152/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 lipca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r., poz. 4551).

§3.

Zobowiązuje się kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju oraz dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kudowa-Zdrój do współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z zakresem zadań Zespołu, a pozostających we właściwości danej komórki bądź jednostki.

§4.

Zespół kończy prace wraz z ogłoszeniem wyników głosowania i wywieszeniem listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego  Kudowy-Zdroju na 2021 rok.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.175.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.09.2020 09:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.09.2020 09:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 38