Zarządzenie nr 0050.176 .2020                            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
           z dnia 17 września 2020 roku       
   

w sprawie rozłożenia na 6 rat zaległości z tytułu 4 raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Tkackiej.

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Po rozpatrzeniu wniosku Pani /…/ z dnia 15.07.2020 roku, wyraża się zgodę na rozłożenie na 6 rat zaległości z tytułu 4 raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego  Kudowie-Zdroju przy ul. Tkackiej /…/ w kwocie 1.293,00 zł wraz z należnym oprocentowaniem w kwocie 45,38 zł, wynikających z umowy użytkowania wieczystego i sprzedaży z dnia 07.12.2016 r., repertorium „A” nr 10712/2016.
W związku z powyższym ustala się następujące terminy płatności rat:

Lp         Data           Kwota        Oprocentowanie        Razem
1      2020.09.30      200,00               48,33                  248,33
2      2020.10.31      200,00                 0,22                  200,22
3      2020.11.30      200,00                 0,20                  200,20
4      2020.12.31      200,00                 0,19                  200,19
5      2021.01.31      200,00                 0,17                  200,17
6      2021.02.28      293,00                 0,13                  293,13
              Razem     1.293,00               49,24               1.342,24

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.176.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.09.2020 09:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2020 09:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 65