Zarządzenie Nr 0050.180.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  21 września 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju, w obrębie Stary Zdrój, oznaczonego jako działka nr 239/2 o pow. 2743 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej PKD 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz PKD 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna:
a)    w sezonie letnim, tj. od 01 kwietnia do 31 października w wysokości 474,25 zł + 23% VAT
b)    w sezonie zimowym, tj. od 01 listopada do 31 marca w wysokości 142,28 zł + 23% VAT.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z podpisania.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 0050.186.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.180.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.09.2020 10:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.09.2020 10:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 47