Zarządzenie Nr 0050.186.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie  sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/ opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem transportu oraz środkami komunikacji publicznej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 32 ust.6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ust. 1-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Objęcie dziecka/ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie gminy Kudowa-Zdrój bezpłatnym przewozem zorganizowanym do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, umożliwiającym realizację wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz zorganizowanym przewozem powrotnym do miejsca zamieszkania dziecka/ucznia następuje na podstawie wniosku złożonego przez rodziców/opiekunów w Urzędzie Miasta do ostatniego dnia czerwca (załącznik nr 1).
2. Zwrot rodzicom/opiekunom prawnym dziecka/ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie gminy Kudowa-Zdrój kosztów przewozu dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego własnym środkiem transportu, uwzględniającym miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego i z powrotem następuje na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju do 14 sierpnia każdego roku i podpisaniu indywidualnej umowy (załącznik nr 2).
3.  Zwrot rodzicom/opiekunom prawnym dziecka/ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie gminy Kudowa-Zdrój kosztów przewozu dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego środkami komunikacji publicznej następuje na podstawie wniosku złożonego przez rodziców/opiekunów w Urzędzie Miasta do ostatniego dnia czerwca (załącznik nr 1).

§ 2.

1. Bezpłatny, zorganizowany przewóz oraz zwrot kosztów przejazdu do najbliższego przedszkola, szkoły czy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego przysługuje niepełnosprawnym:
a) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, realizującym wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,
b) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objętym wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat,
c) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej,
d) uczniom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym)-nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.
2. Zwrot kosztów przejazdu dotyczy też dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
3. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje za dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw określonych w kalendarzu roku szkolnego oraz okresów zawieszenia zajęć szkolnych z innych przyczyn.

§ 3.

Warunkiem zwrotu kosztów przejazdu jest złożenie w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju wniosku, których wzory stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia wraz z określonymi we wnioskach wymaganymi dokumentami.

§ 4.

1. Na podstawie wniosku, o którym mowa w §1 ust.2 i 3 zawierana jest umowa pomiędzy rodzicami lub prawnymi opiekunami a Burmistrzem Miasta Kudowa-Zdrój.
2. Umowy indywidualne o zwrot kosztów przewozu własnym środkiem transportu zawierane są po ustaleniu przez Radę Miejską w Kudowie-Zdroju średniej ceny paliwa w gminie, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.
3. Umowa zawierana jest na czas trwania zajęć w danym roku szkolnym. W przypadku wniosków złożonych po 1 września danego roku umowa zawierana jest od dnia złożenia wniosku.
4. Wzór umowy o zwrot kosztów przewozu własnym środkiem transportu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór umowy o zwrot kosztów przewozu środkami transportu publicznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

1. Zwrot kosztów dowozu następuje na podstawie rozliczenia, którego wzór stanowi załącznik do umowy.
2. Podstawę obliczenia zwrotu kosztów przejazdu stanowi wzór zawarty w art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
3. Miesięczną wysokość zwrotu kosztów ustala się mnożąc koszt przejazdu, o którym mowa w ust. 2, przez liczbę potwierdzonych dni dowożenia ucznia do placówki.
4. Odległość między miejscem zamieszkania a placówką oświatową rozumiana jest jako odległość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.
5. Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej po uwzględnieniu ulgi wynikającej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz.295) wysokość faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów.
6. Za dni nieobecności ucznia w placówce zwrot kosztów nie przysługuje.
7. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu następuje nie później niż po 14 dniach od przedłożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 na podany numer rachunku bankowego.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie nr 0050.164.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem transportu.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.186.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2020 10:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2020 10:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 43