Zarządzenie Nr 0050.182.2020
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 5.977,88 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 88/100), przysługującej od Pana 1  z tytułu opłat za świadczenia za zajmowany lokal mieszkalny położony przy ul. Fabrycznej  w Kudowie–Zdroju, na 30 (trzydzieści) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)    177,88 zł – płatne w terminie do 31.10.2020r.;
2)    200,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2020r.;
3)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2020r.;
4)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2021r.;
5)    200,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2021r.;
6)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2021r.;
7)    200,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2021r.;
8)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2021r;
9)    200,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2021r;
10)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2021r;
11)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2021r;
12)    200,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2021r;
13)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2021r;
14)    200,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2021r;
15)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2021r;
16)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2022r;
17)    200,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2022r;
18)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2022r;
19)    200,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2022r;
20)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2022r;
21)    200,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2022r
22)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2022r;
23)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2022r;
24)    200,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2022r;
25)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2022r;
26)    200,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2022r;
27)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2022r;
28)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2023r;
29)    200,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2023r;
30)    200,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2023r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                                       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.182.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2020 12:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2020 12:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 42