ZARZĄDZENIE Nr  0050.187.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie: powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 )  oraz art. 14 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)  zarządza się, co następuje:

§  1

Powołuje się Zespół Roboczy ds. dostępności  architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, w następującym składzie:
1.    Pani Elżbieta Ubik                            - Przewodniczący Zespołu, Koordynator ds. Dostępności
2.    Pan Marek Kot                                 - Członek Zespołu
3.    Pan Arkadiusz Sip                           - Członek Zespołu
4.    Pani Anna Szewczyk                      -  Członek Zespołu


§  2

Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu Roboczego należy:
1.    wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia dostępności,
2.    identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
3.    przygotowanie i wdrożenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( art. 6 w/w ustawy z dnia 19 lipca 2019 r),
4.    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami,
5.    monitorowanie działalności Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w zakresie analizy dokumentacji projektowej obiektów i inwestycji gminnych pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6.    przedstawianie Burmistrzowi Miasta bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań, a przynajmniej 1 raz w roku do 30 grudnia,
7.    przedstawianie Burmistrzowi Miasta raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta co 4 lata. Pierwszy raport zostanie złożony najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r.,
8.    wspieranie Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy w realizacji zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami.

§  3

Zobowiązuję Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju do udzielania niezbędnych informacji i pomocy Koordynatorowi ds. dostępności, w zakresie realizowanych zadań

§  4

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. dostępności.

§  5

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Burmistrz Miasta.

§  6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Mariusz Fleszar
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.187.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2020 13:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2020 13:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 56