UCHWAŁA NR XXIV/168/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY- ZDROJU
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa –Zdrój.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm), oraz art.13 ust.2 i 2a w związku z art.6 pkt 10 art.11 ust.2 i art. 37 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2020, poz. 65 ze zm), oraz w związku z art.2 i art.12 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2020 r, poz. 194 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy -Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego następującej nieruchomości ujętej w ewidencji środków trwałych Gminy Kudowa –Zdrój:
1. wiatrak drewniany typu koźlak – powierzchnia zabudowy: 42,20 m2, nr inwentarzowy – 100-109, położony na działce nr 75 AM-2 obręb Pstrążna.

§ 2.

Nieruchomość, o której mowa w § 1 będzie darowana na cel publiczny z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej gminnej instytucji kultury- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś  

Uzasadnienie
Przekazanie wiatraka na rzecz Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego jest darowizną na cel publiczny, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ w myśl przepisu art.6 pkt 10 tejże ustawy, celami publicznymi są " inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach". Taką odrębną ustawą w tym przypadku, jest ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2020, poz.902 ze zm.),w której z art.1 i 2 wynika jednoznacznie, że muzea są jednostkami organizacyjnymi realizującymi cele publiczne.Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIV/168/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2020 13:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2020 13:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 44