Uchwała nr  XXIV/171/20
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 września  2020 r.

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych  na kadencję 2020/2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.365 ze zm.)  Rada Miejska Kudowy -Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych  na kadencję 2020-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników  do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar objęty jest właściwością tych sądów  - zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Aby uporządkować dokonanie wyboru, rada powinna przyjąć w drodze uchwały Regulamin  wyboru ławników, określający procedurę tajnego głosowania i sposób ustalenia jego wyników. Wobec powyższego przyjęcie przedłożonego projektu uchwały jest w pełni uzasadnione.  

         

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIV/171/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2020 13:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2020 13:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 48