Uchwała Nr XXIV/172/20
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.)  Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2020-2023 – Pana Krzysztofa Baldego do orzekania w Wydziale Pracy.

§ 2.

1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.    Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIV/172/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2020 13:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2020 13:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 47