UCHWAŁA Nr XXIV/173/20
RADY MIEJSKIE KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Nie uwzględnia się skargi Pana /…/   z dnia 12 lipca 2020  r. na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie wykroczeń i systematycznego łamania przepisów o ruchu drogowym i samowoli oznakowań ulicznych.  
2.    Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIV/173/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2020 14:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2020 14:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 60