UCHWAŁA Nr XXIV/174/20
RADY MIEJSKIE KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.   Nie uwzględnia się skargi Pana /…/   z dnia 31 lipca 2020  r. na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój dot. szkodliwych i niezgodnych z przepisami uzdrowiska oraz planem zagospodarowania przestrzennego decyzji .  
2.    Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś


                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIV/174/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2020 14:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2020 14:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 49