UCHWAŁA Nr XXV/177/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         59.582.752,75 zł      
        w tym dochody majątkowe                         7.457.070,27 zł
                     dochody bieżące                            52.125.682,48 zł
2.     wydatki         61.258.520,98 zł
        w tym wydatki majątkowe                   9.303.151,11 zł
                     wydatki bieżące                     51.955.369,87 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.675.768,23 zł    

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXV/177/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.10.2020 11:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.10.2020 11:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 56